Regulamin

Programu benefitowego „Projekt Sąsiad Plus”

§1.

Postanowienia ogólne

 • Program benefitowy „Projekt Sąsiad Plus” ma na celu udostępnianie informacji Beneficjentom, czyli mieszkańcom bloków sąsiadujących z Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 179, informacji o specjalnych zniżkach, promocjach i akcjach specjalnych, które nadawane są przez partnerów Projektu, czyli punkty handlowo- usługowe, znajdujące się na terenie Blue City.
 • Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie.
 • Regulamin obowiązuje Organizatora, Beneficjentów oraz Partnerów od chwili otrzymania karty „Projektu Sąsiad Plus”.
 • Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione

znaczenie:

  • Organizator – Organizatorem programu benefitowego „Projekt Sąsiad Plus” jest Grupa Artemis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-446, przy ulicy Fabrycznej 9 lok. 3, tel. 690 544 069, info@arte-mis.com  na zlecenie Blue City sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa..
  • Program benefitowy „Projekt Sąsiad – Plus” – program benefitowy, który umożliwia korzystanie ze zniżek w punktach handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Blue City w Warszawie. Skierowany jest do mieszkańców bloków sąsiadujących z Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.
  • Karta „Projekt Sąsiad Plus” – plastikowa karta oznaczona logotypem Projektu Sąsiad upoważniająca do korzystania ze zniżek w ramach programu.
  • Beneficjenci – osoby upoważnione do korzystania z Karty „Projekt Sąsiad Plus” będące mieszkańcami domów mieszkalnych i osiedli sąsiadujących z Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.
  • Partnerzy – partnerami programu określone zostały punkty handlowo-usługowe znajdujące się na terenie Centrum Handlowego Blue City, które udzielają zniżek,

promocji i biorą udział w akcjach specjalnych „Projekt Sąsiad Plus”.

  • Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 • Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 • Zasady programu benefitowego „Projekt Sąsiad Plus” opisane w niniejszym Regulaminie

stosuje się dla upoważnionych beneficjentów oraz w punktach handlowo-usługowych biorących udział w Programie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w serwisie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.projektsasiad.pl.

§2.

Beneficjenci

 • Uczestnikiem Programu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która mieszka w budynku mieszkalnym

sąsiadującym z Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

 • Każdy Uczestnik Programu może korzystać ze wszystkich aktualnych promocji i zniżek, które obowiązują u partnerów programu. Pełną listę można znaleźć na stronie: https://projektsasiad.pl/#znizki – adres zostanie zmieniony.
 • Na jedno mieszkanie przysługuje jedna karta „Projektu Sąsiad Plus”, która ważna jest dla

wszystkich mieszkańców.

 • Karty przekazywane są beneficjentom poprzez wspólnoty mieszkaniowe lub administratora budynku, którzy nawiązali współpracę z „Projektem Sąsiad Plus”.
 • Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny

sposób – w szczególności pomiędzy osobami trzecimi nie należącymi do programu.

 • Prawo do korzystania z zniżek, promocji i akcji specjalnych Beneficjenta przysługuje wyłącznie Beneficjentom posiadającym Kartę.
 • Rabaty oraz promocje nie mogą być wymieniane na gotówkę.

§3.

Warunki uczestnictwa w Programie „Projekt Sąsiad Plus” przez Beneficjentów

 • Warunkiem przystąpienia do Programu jako Beneficjent jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • bycie mieszkańcem budynku mieszkalnego wybranego do programu przez Centrum Handlowe Blue City w Warszawie,
  • zgłoszenie zapotrzebowania na kartę do odpowiedniej osoby w administracji,

spółdzielni, wspólnocie mieszkaniowej lub bezpośrednio do organizatora Programu pod adresem e-mail: sasiad@arte-mis.com.

 • Od momentu otrzymania Karty „Projektu Sąsiad Plus” Beneficjent może korzystać ze wszystkich uprawnień jakie zapewnione są w ramach programu.
 • Tekst Regulaminu dostępny jest u Organizatora oraz na stronie internetowej www.projektsasiad.pl.
 • Wykluczenie Beneficjenta z Programu następuje w przypadku podejmowania przez Beneficjenta działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony Organizatora w ramach Programu lub naruszających dobre imię Organizatora.

§4.

Warunki uczestnictwa w Programie Projekt Sąsiad Plus” przez Partnerów

 • Warunkiem przystąpienia do Programu jako Partner jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • bycie pracownikiem upoważnionym do podejmowania decyzji o promocjach, zniżkach i

akcjach specjalnych punktu handlowo-usługowego znajdującego się na terenie Centrum Handlowego Blue City

 • zgłoszenie zniżki, promocji lub akcji specjalnej pod adres e-mail: a.filipczak@arte-mis.com.
 • Zgłoszenie zniżki skutkuje umieszczeniem informacji o promocji, rabacie lub akcji specjalnej na stronie www.projektsasiad.pl oraz na https://www.facebook.com/groups/projektsasiadplus/, a także w innych materiałach, produkowanych i dystrybuowanych przez Organizatora w ramach programu.
 • Od momentu wejścia do programu Partnerzy po okazaniu Karty „Projektu Sąsiad Plus” przyznają odpowiednie korzyści Beneficjentom.
 • Pracownicy Partnera również otrzymują kartę Projektu Sąsiad – 1 na punkt, chyba że zostanie zgłoszone zapotrzebowanie na większą liczbę.
 • Tekst Regulaminu dostępny jest u Organizatora oraz na stronie internetowej www.projektsasiad.pl.

§5.

Karta Projektu Sąsiad

 • Każdy Beneficjent Programu otrzymuje Kartę „Projektu Sąsiad Plus” po prawidłowym zgłoszeniu się do Organizatora.
 • Karta „Projektu Sąsiad Plus” jest plastikową kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do identyfikacji Beneficjentów Programu.
 • Na Karcie nie znajdują się żadne indywidualne numery oraz dane Beneficjenta Programu.
 • Karta „Projektu Sąsiad Plus” jest wydawana przez Organizatora jako Karta Główna Programu.
 • Karta „Projektu Sąsiad Plus” przypisana jest do jednego mieszkania Beneficjenta.
 • Karta pozostaje własnością Centrum Handlowego Blue City w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 179.
 • Karta „Projektu Sąsiad Plus” ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej u Partnerów Programu Projekt Sąsiad w Centrum Handlowym Blue City.
 • W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: sasiad@arte-mis.com.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z utratą Karty przez Uczestnika, w tym w szczególności za użycie Karty przez osoby nieuprawnione.
 • Karta „Projektu Sąsiad Plus” nie wymaga żadnej aktywacji. Jest gotowa do użytkowania zaraz po jej otrzymaniu.
 • Organizator może przyznać posiadaczom Karty „Projektu Sąsiad Plus” specjalne upominki i bezpłatne usługi w punktach handlowo-usługowych na terenie Centrum Handlowego Blue City.
 • Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą „Projektu Sąsiad Plus” o przedstawienie informacji w jakim budynku mieszkalnym sąsiadującym z Centrum Handlowym Blue City mieszka, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą „Projektu Sąsiad Plus”.

§6.

Zakończenie uczestnictwa w programie

 • Partner Programu może w dowolnym momencie zgłosić chęć wycofania swojej zniżki, promocji lub akcji specjalnej z „Projektu Sąsiad Plus”. Należy przesłać w tym celu wiadomość e-mail pod adres a.filipczak@arte-mis.com
 • Po zgłoszeniu chęci wycofania się z programu informacja o oferowanych korzyściach wraz logo partnera zostanie usunięta ze strony www.projektsasiad.pl.
 • Warunkiem wystąpienia Partnera z Programu jest powiadomienie Organizatora.
 • Warunkiem wystąpienia Beneficjenta z Programu jest przekazanie karty do wspólnoty mieszkaniowej, administratora budynku lub punktu informacyjnego w Centrum Handlowym Blue City.

§7

Postanowienia Końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.projektsasiad.pl należącej do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.projektsasiad.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.