Regulamin

Programu benefitowego „Projekt Sąsiad”

§1.

Postanowienia ogólne

 • Program benefitowy „Projekt Sąsiad” ma na celu udostępnianie informacji Beneficjentom, czyli pracownikom biur Blue Office z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 179, informacji o specjalnych zniżkach, promocjach i akcjach specjalnych, które nadawane są przez partnerów Projektu, czyli punkty handlowo-usługowe, znajdujące się na terenie Blue City.
 • Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie.
 • Regulamin obowiązuje Organizatora, Beneficjentów oraz Partnerów od chwili otrzymania karty Projektu Sąsiad.
 • Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione

znaczenie:

  • Organizator – Organizatorem programu benefitowego Projekt Sąsiad jest Grupa Artemis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-446, przy ulicy Fabrycznej 9 lok. 3, tel. 690 544 069, info@arte-mis.com na zlecenie Blue City sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa..
  • Program benefitowy Projekt Sąsiad – program benefitowy, który umożliwia korzystanie ze zniżek w punktach handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Blue City w Warszawie. Skierowany jest do pracowników biur Blue Office oraz najemców będących partnerami programu.
  • Karta Projektu Sąsiad – plastikowa karta oznaczona logotypem Projektu Sąsiad upoważniająca do korzystania ze zniżek w ramach programu.
  • Beneficjenci – osoby upoważnione do korzystania z Karty Projektu Sąsiad będące pracownikami Biur Blue Office oraz partnerów programu.
  • Partnerzy – partnerami programu określone zostały punkty handlowo-usługowe znajdujące się na terenie centrum handlowego Blue City, które udzielają zniżek, promocji i biorą udział w akcjach specjalnych Projektu Sąsiad.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 • Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 • Zasady programu benefitowego „Projekt Sąsiad” opisane w niniejszym Regulaminie stosuje

się we wszystkich biurach Blue Office oraz w punktach handlowo-usługowych biorących udział w Programie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w serwisie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.projektsasiad.pl.

§2.

Beneficjenci

 • Uczestnikiem Programu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która jest pracownikiem Blue Office

mieszczącego się przy Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

 • Każdy Uczestnik Programu może korzystać ze wszystkich aktualnych promocji i zniżek, które obowiązują u partnerów programu. Pełną listę można znaleźć na stronie: https://projektsasiad.pl/#znizki
 • Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę Projektu Sąsiad.
 • Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób – w szczególności pomiędzy osobami trzecimi nie należącymi do programu.
 • Prawo do korzystania z zniżek, promocji i akcji specjalnych Beneficjenta przysługuje

wyłącznie Beneficjentowi posiadającemu Kartę.

 • Rabaty oraz promocje nie mogą być wymieniane na gotówkę.

§3.

Warunki uczestnictwa w Programie Projekt Sąsiad przez Beneficjentów

 • Warunkiem przystąpienia do Programu jako Beneficjent jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • bycie pracownikiem biura Blue Office lub partnera programu
  • zgłoszenie zapotrzebowania na kartę do odpowiedniej osoby pracującej w dziale marketingu lub HR firmy, w której jest zatrudniona dana osoba, lub bezpośrednio do organizatora Programu pod adresem e-mail: sasiad@arte-mis.com.
 • Od momentu otrzymania Karty Projektu Sąsiad Beneficjent może korzystać ze wszystkich uprawnień jakie zapewnione są w ramach programu.
 • Tekst Regulaminu dostępny jest u Organizatora oraz na stronie internetowej www.projektsasiad.pl.
 • Wykluczenie Beneficjenta z Programu następuje w przypadku podejmowania przez Beneficjenta działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony Organizatora w ramach Programu lub naruszających dobre imię Organizatora.

§4.

Warunki uczestnictwa w Programie Projekt Sąsiad przez Partnerów

 • Warunkiem przystąpienia do Programu jako Partner jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • bycie pracownikiem upoważnionym do podejmowania decyzji o promocjach, zniżkach i

akcjach specjalnych punktu handlowo-usługowego znajdującego się na terenie centrum handlowego Blue City

 • zgłoszenie zniżki, promocji lub akcji specjalnej pod adres e-mail: a.filipczak@arte-mis.com
 • Zgłoszenie zniżki skutkuje umieszczeniem informacji o promocji, rabacie lub akcji specjalnej na stronie www.projektsasiad.pl oraz na https://www.facebook.com/groups/projektsasiad/.
 • Od momentu wejścia do programu Partnerzy po okazaniu Karty Projektu Sąsiad przyznają odpowiednie korzyści Beneficjentom.
 • Pracownicy Partnera również otrzymują kartę Projektu Sąsiad – 1 na punkt, chyba że zostanie zgłoszone zapotrzebowanie na większą liczbę.
 • Tekst Regulaminu dostępny jest u Organizatora oraz na stronie internetowej www.projektsasiad.pl.

§5.

Karta Projektu Sąsiad

 • Każdy Beneficjent Programu otrzymuje Kartę Projektu Sąsiad po prawidłowym zgłoszeniu się do Organizatora.
 • Karta Projektu Sąsiad jest plastikową kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do identyfikacji Beneficjentów Programu.
 • Na Karcie nie znajdują się żadne indywidualne numery oraz dane Beneficjenta Programu.
 • Karta Projektu Sąsiad jest wydawana przez Organizatora jako Karta Główna Programu.
 • Karta Projektu Sąsiad przypisana jest do jednego Beneficjenta.
 • Karta pozostaje własnością Centrum Handlowego Blue City w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 179.
 • Karta Projektu Sąsiad ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej u Partnerów Programu Projekt Sąsiad w centrum handlowym Blue City.
 • W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: sasiad@arte-mis.com.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z utratą Karty przez Uczestnika, w tym w szczególności za użycie Karty przez osoby nieuprawnione.
 • Karta Projektu Sąsiad nie wymaga żadnej aktywacji. Jest gotowa do użytkowania zaraz po jej otrzymaniu.
 • Organizator może przyznać posiadaczom Karty Projektu Sąsiad specjalne upominki i bezpłatne usługi w punktach handlowo-usługowych na terenie Blue City lub na terenie budynków Blue Office.
 • Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Projektu Sąsiad o przedstawienie informacji w jakim biurze Blue Office pracuje lub u którego Partnera, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą Projektu Sąsiad.

§6.

Zakończenie uczestnictwa w programie

 • Karta Projektu Sąsiad powinna zostać zwrócona w przypadku zakończenia pracy w biurze Blue Office lub u Partnera Programu.
 • Partner Programu może w dowolnym momencie zgłosić chęć wycofania swojej zniżki, promocji lub akcji specjalnej z Projektu Sąsiad. Należy przesłać w tym celu wiadomość e- mail pod adres a.filipczak@grupaartemis.pl
 • Po zgłoszeniu chęci wycofania się z programu informacja o oferowanych korzyściach wraz logo partnera zostanie usunięta ze strony www.projektsasiad.pl.
 • Warunkiem wystąpienia Partnera z Programu jest powiadomienie Organizatora.

§7

Postanowienia Końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.projektsasiad.pl należącej do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.projektsasiad.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.